سپهر سخن فصل ۲

فصل دوم سپهر سخن اختصاص داره به آثار حضرت باب مبشر دیانت بابی. در این برنامه، در هر قسمت، یکی از بیانات آن حضرت خوانده می‌شود و جناب بهرام فرید در مورد آن صحبت می‌کنند.

سپهر سخن فصل ۲

فصل دوم سپهر سخن اختصاص داره به آثار حضرت باب مبشر دیانت بابی. در این برنامه، در هر قسمت، یکی از بیانات آن حضرت خوانده می‌شود و جناب بهرام فرید در مورد آن صحبت می‌کنند.

سپهر سخن – ف۲ ق۸

سپهر سخن – ف۲ ق۷

سپهر سخن – ف۲ ق۶

سپهر سخن – ف۲ ق۵

سپهر سخن – ف۲ ق۴

سپهر سخن – ف۲ ق۳

سپهر سخن – ف۲ ق۱

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers