روزهای بی نشان

Banner_RoozhayeBiNeshan

این مجموعه در مورد افرادی جوان و فعالین اجتماعی است که  به خاطر به وجود آمدن سوءتفاهم ناشی از عقاید انسان دوستانه شان، فضای سلول انفرادی را تجربه کرده اند؛ در این مجموعه تحولات، چالشها و تصمیمات ایشان برای ادامه این مسیر به تصویر کشیده شده است.

روزهای بی نشان

Banner_RoozhayeBiNeshan

این مجموعه در مورد افرادی جوان و فعالین اجتماعی است که  به خاطر به وجود آمدن سوءتفاهم ناشی از عقاید انسان دوستانه شان، فضای سلول انفرادی را تجربه کرده اند؛ در این مجموعه تحولات، چالشها و تصمیمات ایشان برای ادامه این مسیر به تصویر کشیده شده است.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers