تهران من

تهران، شهری که در آن زندگی می‎کنن، در دلش حرف‌های زیادی دارد. حرف‎هایی که در روزمرگی ما گم شده‌. حرف‌های کمتر شنیده شده. حرف‌هایی که باید دور از هیاهوی هر روزه آهن و گوگرد این روزهای آن شنیده شوند. حرف‌هایی که باید در کف خیابان‌هایش نفس بکشی تا آن‌ها را بشنوی. 

تهران من

تهران، شهری که در آن زندگی می‎کنن، در دلش حرف‌های زیادی دارد. حرف‎هایی که در روزمرگی ما گم شده‌. حرف‌های کمتر شنیده شده. حرف‌هایی که باید دور از هیاهوی هر روزه آهن و گوگرد این روزهای آن شنیده شوند. حرف‌هایی که باید در کف خیابان‌هایش نفس بکشی تا آن‌ها را بشنوی. 
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers