دورهمی

دورهمی برنامه ای است که در آن گروهی از دوستان هر هفته دور هم جمع می شوند و ضمن دید و بازدید و گپ دوستانه٬ درباره مسائل مختلف گفت وگو می کنند.

دورهمی

دورهمی برنامه ای است که در آن گروهی از دوستان هر هفته دور هم جمع می شوند و ضمن دید و بازدید و گپ دوستانه٬ درباره مسائل مختلف گفت وگو می کنند.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers