آینه

این برنامه که هر بار توسط یکی از گویندگان رادیو اجرا می شود، نگاهی نقادانه وطنزآمیز دارد به رفتار انسان ها وبازتاب اجتماعی آن. آینه چون نقش تو بنمود راست         خود شکن    آیینه شکستن خطاست

آینه

این برنامه که هر بار توسط یکی از گویندگان رادیو اجرا می شود، نگاهی نقادانه وطنزآمیز دارد به رفتار انسان ها وبازتاب اجتماعی آن. آینه چون نقش تو بنمود راست         خود شکن    آیینه شکستن خطاست

آینه – گرفتن حق

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers