پیرنگ

برنامه «پیرنگ» مجموعه‌­ای است که به بررسی دوازده داستان کوتاه از نویسندگان معاصر فارسی زبان خواهد پرداخت. در طی هر قسمت، تقابل دیرینه­ سنت‌های دست و پاگیر با آموزه‌های نوین و پیشرو با واشکافی درونمایه­ هر داستان تحلیل و از این طریق، تاثیر این تقابل بر فرد و جامعه ارزیابی خواهد شد. گزینش داستان‌ها ملهم و متاثر از تعالیم بهائی است و سوای ارزش ادبی، به نقشی که هر اثر در روشنگری مخاطب، طرح سوال و ایجاد گفتمان ایفا خواهد نمود توجه اساسی شده است. در داستان‌های منتخب مسائلی مهم از قبیل ازدواج اجباری کودکان گرفته تا رنج خانواده­ زندانیان عقیدتی و از پیامد‌های جبران ناپذیر جنگ و جنگ‌­زدگی گرفته تا سرگشتگی جوامع مصرف‌گرا و مادی‌زده به بحث گذاشته خواهد شد، تا جوانان را به تأمل و تفکر بیشتر در این امور تشویق کند.

پیرنگ – ف۱، ق۱۲

پیرنگ – ف۱، ق۱۱

پیرنگ – ف۱، ق۱۰

پیرنگ – ف۱، ق۹

پیرنگ – ف۱، ق۸

پیرنگ

برنامه «پیرنگ» مجموعه‌­ای است که به بررسی دوازده داستان کوتاه از نویسندگان معاصر فارسی زبان خواهد پرداخت. در طی هر قسمت، تقابل دیرینه­ سنت‌های دست و پاگیر با آموزه‌های نوین و پیشرو با واشکافی درونمایه­ هر داستان تحلیل و از این طریق، تاثیر این تقابل بر فرد و جامعه ارزیابی خواهد شد. گزینش داستان‌ها ملهم و متاثر از تعالیم بهائی است و سوای ارزش ادبی، به نقشی که هر اثر در روشنگری مخاطب، طرح سوال و ایجاد گفتمان ایفا خواهد نمود توجه اساسی شده است. در داستان‌های منتخب مسائلی مهم از قبیل ازدواج اجباری کودکان گرفته تا رنج خانواده­ زندانیان عقیدتی و از پیامد‌های جبران ناپذیر جنگ و جنگ‌­زدگی گرفته تا سرگشتگی جوامع مصرف‌گرا و مادی‌زده به بحث گذاشته خواهد شد، تا جوانان را به تأمل و تفکر بیشتر در این امور تشویق کند.

پیرنگ – ف۱، ق۷

پیرنگ – ف۱، ق۶

پیرنگ – ف۱، ق۵

پیرنگ – ف۱، ق۴

پیرنگ – ف۱، ق۳

پیرنگ – ف۱، ق۲

پیرنگ – ف۱، ق۱

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers