کافه گپ – مدنیّت الهی (ق ۱)

مدنیّت الهی چیست؟ چرا ادیان منتقد تمدّن بشری هستند؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=9312