میقات سوّم – ق۴

صنم بیگم به خواست خانم جان باز هم از طاهره می گوید. خانم جان باز هم غمگین است و این بار کمی خشمگین. اما صنم بیگم…

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20305