این روزها به یاد تو – به یاد کودکان از یاد رفته ایرانزمین

کودکانی که خرید و فروش می شنوند، اعضای بدنشان قاچاق میشود و یا اجسادشان در بیابانها رها میشود.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19559