صدای دیگر – ق۱۰ انتخاب

در این برنامه با یک تمرین انفرادی شما در اعماق دل و روحتان مروری از یکسال اخیر زندگی‌ می‌کنید تا بتوانید با انتخابی درست تر وارد لحظات و روزهای آینده شوید.

لینک برنامه در یوتیوب:

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19425