شوق یادگیری (۲۶) – معلّم- دانش آموز- والدین

لزوم ارتباط تنگاتنگ وهمیشگی والدین و معلمین برای آنکه دانش آموز به نتایج مطلوب برسد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19413