تاریخ به روایت مورخ (۲۳) – دوران کودکی حضرت بهاءالله

دوران کودکی حضرت بهاءالله به آسایش و آرامی گذشت. مقدّمات خواندن و نوشتن را نزد پدر و بستگان آموختند امّا به مدرسه و مکتبی نرفتند. و خودشان هم…

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19346