تاریخ به روایت مورخ (۱۹) – خانواده نوری

نبیل: ملاّ محمّد نوری تعریف کرده که : «ملاّحسین از من پرسید:” آیا امروزه از فامیل میرزا بزرگ نوری کسی هست که معروف باشد و در شهرت و آداب و اخلاق و دانش جانشین او به حساب بیاید؟ ” گفتم ” آری، در میان پسران او یکی از همه ممتازتر و در رفتار شبیه پدر است”.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18882