شوق یادگیری (۲۱) – هوش اجتماعی ق۲

ادامه بحث هفته گذشته با توجّه به اینکه هوش اجتماعی آموزشیست این آموزش ها چگونه است.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18854