بازتاب – نفی مطلق یا ضرورت اعمال خشونت – ق۲

وجود مفهومى از مجازات و مکافات در ذات خود اعمال خشونت آمیز را به همراه ندارد؟ آیا به اعتبارى ادیان خود از عوامل کسترش خشونت در جهان به شمار نمى ایند؟ دیانت بهائى در کجاى این ماجرا قرار دارد؟ ایا مفهوم صلح، اشتى و حدت عالم انسانى به دنبال نفى مطلق خشونت است؟ در این برنامه هم چون برنامه پیشین براى یافتن پاسخى براى این سوالات شاهرخ کوهستانی با دکتر پرویز ایزدى و دکتر ایرج خدادوست به گفتگو نشسته است.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18735