بازتاب – نفی مطلق یا ضرورت اعمال خشونت – ق۱

خشونت چیست؟ آیا امرى نسبى است و بنابه فراخور زمان و مکان، مولفه هاى آن متفاوت میشود؟ آیا ارتکاب به خشونت امرى اجتناب ناپذیر است یا باید از هرگونه اعمال خشونت امیز پرهیز کرد؟ براى بررسى موضوع خشونت شاهرخ کوهستانی با دکتر پرویز ایزدى و دکتر ایرج خدادوست به گفتگو نشسته است تا در دو برنامه پیش رو با تعریف و واکاوى این موضوع به علل اعمال خشونت و روش هاى جلوگیرى از آن پردازند.

لینک برنامه در یوتیوب:

پادکست صوتی برنامه:

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18335