پرواز – شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین ق۲

بهین آیین که سخت به تریاک عادت داشت وقتی بهائی شد فهمید که استعمال آن در آئین بهائی شدیدا نهی شده سر به بیابان گذاشت.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17691