پرواز – شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین ق۱

بهین آیین سخت آلوده به گناه بود از آخوندی شنید هرکس یک بهائی را بکشد تمام گناهانش را خدا می بخشد به همین جهت بدنبال پیدا کردن یک بهائی بود.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17561