شوق یادگیری (۱۲) – تمرکز

بررسی یکی دو عامل برهم زننده تمرکز حواس هنگام درس خواندن.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17252