پرواز – آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۲

جذّاب با اینکه برادرش بهائی شده بود ولی خودش یک یهودی محکم و مقیّد به احکام شریعت موسوی بود. ولی اتّفاقاتی او را به آئین بهائی سوق داد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17027