بازتاب – خرافات ق۱

چقدر به سرنوشت نوشته شده و مقدرات محتوم معتقدید؟ اگر سرنوشت ما از قبل نوشته شده آیا کسى به آن آگاه است؟ تجربه جلسات احضار روح را داشته اید؟ آیا آن را یک بازى و سرگرمى شیادانه یا ارتباطى فراى معادلات بشرى میدانید؟ به صحت فال و پیشگوئى اعتقاد دارید؟ آیا دعا و توکل به گونه‌اى از خرافات ناشى نمیشود؟ مرز بین این مقولات و خرافات چیست؟ در بازتاب این هفته شاهرخ کوهستانى میزبان دکتر پیمان رئوفى روانشناس و فرزانه ثابتان مشاور روانى است تا نگاهى داشته باشند به خرافات و مرز ان با مسائل اعتقادى و روحانى

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16593