سپهر سخن – ف۲ ق۱۴(طهارت و پاکیزگی جسم و جان در ادیان بابی و بهائی)

حضرت باب می‌فرمایند: خداوند دوست می‌دارد مطهرین را و هیچ شان در بیان، احبِ نزدِ خداوند نیست از طِهارت و لطافت و نظافت. و خداوند در بیان دوست نمی‌دارد که شاهد شود بر نفسی دونِ روح و ریحان را و دوست می‌دارد که کل با منتهای طِهارتِ معنوی و صوری در هر حال باشند که نفوس‌ ایشان از خود ایشان کُره نداشته باشد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16256