سپهر سخن – ف۲ ق۱۱

حضرت باب میفرمایند: اگر نفسی نفسی را هدایت نماید بهتر است از برای او از اینکه مالک شود ما علی الارض کلا را. زیرا اگر هدایت نمود آن نفس را تا آنکه آن نفس در ظل شجره ی توحید است رحمت خداوند به هر دو میرسد. و الا تملک ما علی الارض در حین موت از او منقطع میگردد. ولی سبیل هدایت از روی حب و رافت بوده نه شدت و سطوت.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16004