به دنبال معنا(۶۸) – نگرانی شایان

دستان از اتفاق تازه ای که در منزلشان افتاده برای شایان میگوید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15904