به دنبال معنا(۶۷) – ما چه میدانیم

همچنان بحث سعید و دستان وشایان اینبار هویت.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15822