به دنبال معنا(۶۶)

بحث بسیارجالب سعید ودستان در مورد عدالت اقتصادی و دیدگاه دیانت بهائی در این مورد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15730