به دنبال معنا(۶۴) – بعد از عروسی

دستان و دوستانش که در عروسی دردانه خیلی به همگیشون خوش گذشته باز میگردند که….

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15572