لفظ و معنا(۲۸) – هویّت ایرانی ق۱

هویّت چیست؟ هویّت ایرانی کدام است؟ شاخصه های آن کدام است؟ از این هفته استاد بهرام فرید در رابطه با موضوع این قسمت به پرسش های رامان شکیب پاسخ می دهند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15388