لفظ و معنا(۲۷) – خانواده ق۳ و آخر

خصوصیات یک ازدواج بهائی همچنان موضوع صحبت بین رامان شکیب و استاد بهرام فرید است.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15295