حرف امروز- لزوم پیوند شرق و غرب

حال که خدا همه را یکسان آفریده و فرقی در میان نگذاشته ما هم باید همه را بندگان یک خدای واحد بدانیم و فرقی در میان نگذاریم.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=14438