حرف امروز- تساوی حقوق زنان و مردان

عالم انسانی مانند پرنده ای است که دو بال آن مردان و زنان هستند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=13783