شاید شنیده باشید(۱۱۸) – ق۲

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=13266