مفاهیم مدنی(۱۵) – مسیحیّت و اسلام

اشاره رساله مدنیّه به ادیان مسیحی و اسلام – سطح روحانیّت یک دین یا سطح قدرت یافتن آن میتواند متفاوت باشد – فتوحات مسلمین در ممالک جهان و پیشرفت آنان در علوم.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=12328