مفاهیم مدنی(۱۳) – شرایط محفل شور

شرایط اعضاء مجالس مشورت و پارلمانها و نقش انتخاب کنندگان آنها در رساله مدنیّه.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=12128