مفاهیم مدنی(۱۰) – حکومت مستبدّ دینی

روشهائی که برای پیشگیری از ایجاد یک حکومت مستبدّ دینی در رساله مدنیّه توصیه شده است.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=11809