مفاهیم مدنی(۷) – قوانین جزائی و مدنی

تأکید حضرت عبدالبهاء بر لزوم تنظیم و نوشتن قوانین جزائی و مدنی و انتشار و اجرای آن به وسیله حکومت برای پیشگیری از مشکلات سنّت شفاهی.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=11471