مفاهیم مدنی در رساله مدنیّه(۶) – حکومت غیر دینی

در جامعه ای که اکثر افراد آن متدیّن به یک دین هستند چگونه یک حکومت غیر دینی میتواند اداره امور آن را در دست بگیرد؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=11379