مفاهیم مدنی(۵) – ارتباط دیانت و حکومت

دیانت به صورت یک تشکیلات دینی و حکومت به صورت یک نهاد سیاسی چه ارتباطی باید با هم داشته باشند ؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=11315