مفاهیم مدنی(۲) – نقش ادیان در بحرانها

نقش ادیان در مورد بحرانها، بحران اعتماد، بحران محیط زیست، بحران مالی و بحرانهای دیگراز دیدگاه رساله مدنیّه.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=10515