مفاهیم مدنی رساله مدنیه

برنامه‌ای با میزبانی آزاده جاوید و همراهی کارشناس برنامه استاد وحید خرسندی تقدیم می‌شود. این مجموعه به بررسی "رساله مدنیه" یکی از آثار حضرت عبدالبهاء، که در سال ۱۸۷۵ به امر حضرت بهاءالله جهت عمران و آبادی جهان و به ویژه ایران نوشته شده است، می‌پردازد.

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

برنامه‌ای با میزبانی آزاده جاوید و همراهی کارشناس برنامه استاد وحید خرسندی تقدیم می‌شود. این مجموعه به بررسی "رساله مدنیه" یکی از آثار حضرت عبدالبهاء، که در سال ۱۸۷۵ به امر حضرت بهاءالله جهت عمران و آبادی جهان و به ویژه ایران نوشته شده است، می‌پردازد.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers