(علم و دین (مخالف یا موافق

درباره این برنامه:

در این مجموعه با ارتباط میان علم و دین از دیدگاه آیین بهائی آشنا می شوید. این که آیا این دو با هم در تضادند و هریک راه خود را می روند ؟ یا این که امکان تفاهم میان آن ها هست در حالی که هر کدام مستقلند. کارشناس برنامه آقای شهرام آناهید به سوالات ما در این مورد پاسخ می دهند. 

(علم و دین (مخالف یا موافق

درباره این برنامه:

در این مجموعه با ارتباط میان علم و دین از دیدگاه آیین بهائی آشنا می شوید. این که آیا این دو با هم در تضادند و هریک راه خود را می روند ؟ یا این که امکان تفاهم میان آن ها هست در حالی که هر کدام مستقلند. کارشناس برنامه آقای شهرام آناهید به سوالات ما در این مورد پاسخ می دهند. 

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers