شطرنج زندگی

زندگی، چون بازی شطرنجی ست و عمر ما صفحه آن. آدمی در این سو و روزگار در آن سوی و هر دو بازیگر این بازی شطرنج اند. مهره های شطرنج هم، هر کدوم حادثه ها و اتفاقات عجیب و غریب روزگار. و حال هر کسی در این بازی شطرنج، یک سهمی از پیروزی و شاید هم یک سهمی از تجربه تلخ شکست دارد... ولی خوش به حال آن کسی که اگر در بازی شطرنج زندگی کیش هم شد، نگذارد که هرگز امید و اراده و توانش، مات این بازی بشه... مجموعه برنامه " شطرنج زندگی" از بازی ما در زندگی می گوید و اینکه چطور و چگونه در این بازی، مات حوادث روزگار و تجربه های تلخ و ناخوشایند زندگی نشویم.

شطرنج زندگی

زندگی، چون بازی شطرنجی ست و عمر ما صفحه آن. آدمی در این سو و روزگار در آن سوی و هر دو بازیگر این بازی شطرنج اند. مهره های شطرنج هم، هر کدوم حادثه ها و اتفاقات عجیب و غریب روزگار. و حال هر کسی در این بازی شطرنج، یک سهمی از پیروزی و شاید هم یک سهمی از تجربه تلخ شکست دارد... ولی خوش به حال آن کسی که اگر در بازی شطرنج زندگی کیش هم شد، نگذارد که هرگز امید و اراده و توانش، مات این بازی بشه... مجموعه برنامه " شطرنج زندگی" از بازی ما در زندگی می گوید و اینکه چطور و چگونه در این بازی، مات حوادث روزگار و تجربه های تلخ و ناخوشایند زندگی نشویم.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers