عشق ٬ فرای مرزها

اين مجموعه گزارشی است از زوج ھايی که ازدواج بین نژادی داشته اند. تاثیرات تفاوت ھای فرھنگی بر زندگی آنها، مزايا و مشکلات این ازدواج ھا و درنھایت عشق به یکدیگر و وحدت عالم انسانی در اين برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

عشق فرای مرزها – ف۲ ق۱۲

عشق فرای مرزها – ف۲ ق۱۱

عشق فرای مرزها – ف۲ق۱۰

عشق فرای مرزها – ف۲ق۹

عشق ٬ فرای مرزها

اين مجموعه گزارشی است از زوج ھايی که ازدواج بین نژادی داشته اند. تاثیرات تفاوت ھای فرھنگی بر زندگی آنها، مزايا و مشکلات این ازدواج ھا و درنھایت عشق به یکدیگر و وحدت عالم انسانی در اين برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

Followers
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers