زنان در تکاپو

درباره این برنامه:

این برنامه به معرفی زنانی اختصاص دارد که به نحوی از طریق تخصص و یا اشتیاقشان قدمی در جھت خدمت به جامعه بشری برداشته اند. با آنھا در مورد زندگی و فعالیت ھایشان و ھمینطور وضعیت زنان در جھان حاضر و راھکار ھای دست یابی به حقوق مساوی زن و مرد به گفتگو پرداخته ایم.

video

زنان در تکاپو- رعنا رضا پور

video
video

زنان در تکاپو – شیدا ونس

video

زنان در تکاپو- زابین ون نس

video

زنان در تکاپو- دوروتی نلسون

زنان در تکاپو

درباره این برنامه:

این برنامه به معرفی زنانی اختصاص دارد که به نحوی از طریق تخصص و یا اشتیاقشان قدمی در جھت خدمت به جامعه بشری برداشته اند. با آنھا در مورد زندگی و فعالیت ھایشان و ھمینطور وضعیت زنان در جھان حاضر و راھکار ھای دست یابی به حقوق مساوی زن و مرد به گفتگو پرداخته ایم.

video

زنان در تکاپو – گیسو نیا

video

زنان در تکاپو- پرسیس کریم

video

زنان در تکاپو- فیث هولمز

video

زنان در تکاپو- هدی محمودی

video

زنان در تکاپو- رندی گاتلیب

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers