حال دل ما

حال دل ما مجموعه ای است از داستان های زندگی ما. غم ها و شادی ها، آنچه دیده ایم و زندگی کرده ایم و در نهایت توصیف حال دل ما.

video

حال دل ما – داستان اون

video

حال دل ما – آقای نویسنده

video

حال دل ما – چادر موندن

video

حال دل ما – داستان نوا

video

حال دل ما – با عشق از پس قاب

حال دل ما

حال دل ما مجموعه ای است از داستان های زندگی ما. غم ها و شادی ها، آنچه دیده ایم و زندگی کرده ایم و در نهایت توصیف حال دل ما.
Followers
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers