الماسهای آفریقایی

در این برنامه لیلا حیدریان شما را با تعدادی از قهرمانان آفریقایی آشنا می کند. این قهرمانان در واقع افراد عادی ای هستند که از طریق وقف زمان و فکر، دست به کارهای خارق العاده ای در جهت بهبود جامعه اطرافشون می زنند.

الماسهای آفریقایی

در این برنامه لیلا حیدریان شما را با تعدادی از قهرمانان آفریقایی آشنا می کند. این قهرمانان در واقع افراد عادی ای هستند که از طریق وقف زمان و فکر، دست به کارهای خارق العاده ای در جهت بهبود جامعه اطرافشون می زنند.
video

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۱۲

video

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۱۱

video

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۸

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers