کافه گپ – مدنیّت الهی ق۳

همکاری دین و سیاست چه نقشی در تمدن بشری می‌تواند ایفا کند؟
پارسا فنائیان و شهرام آناهید.