کافه گپ – مدنیّت الهی (ق ۱)

مدنیّت الهی چیست؟ چرا ادیان منتقد تمدّن بشری هستند؟