نقطه سر خط – تنهایی

«تنهایی، سرآغاز زندگی با دیگران»؛ یادداشتی در ستایش تنهایی و خلوت‌گزینی.