گنجینه (۱۹) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

معرفی کلمات مکنونه، یکی از اصلی‌ترین آثار تربیتی حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی.